Dzisiaj jest poniedziaďż˝ek, 23 lipca 2018 r, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy


Regulamin

REGULAMIN świadczenia usług tłumaczenia (ogólne warunki umowy)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy pomiędzy przedsiębiorcą – Anetą Orłowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Biuro Tłumaczeń ADLER Aneta Orłowska, zwaną dalej Wykonawcą, a podmiotami korzystającymi z usług zleconych, w tym osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi - konsumentami, zwanymi dalej Zamawiającym.
 2. Wykonawca świadczy usługi w zakresie tłumaczeń z języków obcych według listy dostępnej na stronie internetowej Wykonawcy oraz w jego siedzibie według zasad określonych w § 3 poniżej.
 3. Aktualny cennik usług stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest dostępny wraz z niniejszym regulaminem na stronie internetowej Wykonawcy oraz w jego siedzibie i zawiera oznaczenie, od kiedy obowiązuje.
 4. Klauzula poufności: Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych mu na potrzeby prawidłowego zrealizowania Zlecenia przez Zamawiającego. Informacje takie mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i podwykonawcom pracującym bezpośrednio nad realizacją danego tłumaczenia.

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Sposób zawarcia umowy.
  1. Zawarcie umowy następuje poprzez następującą procedurę:
   1. zlecenia (Zlecenie) wykonania usługi następującego przez złożenie Wykonawcy informacji o chęci zawarcia umowy wykonania usługi tłumaczenia wraz z podaniem danych kontaktowych:
    • pisemne - osobiście w siedzibie Wykonawcy (umowa zawarta w lokalu przedsiębiorstwa)
    • bądź za pośrednictwem faksu, poczty, lub poczty elektronicznej – lub formularza Tłumaczenia On-Line dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy (umowa zawarta na odległość).
   2. ustalenia warunków szczegółowych wykonania umowy,
   3. potwierdzenia zawarcia umowy (w przypadku konsumenta).
 2. Złożenie Zlecenia ze skutkiem na dany dzień następuje w dzień roboczy do godziny 16.00.
 3. W przypadku późniejszego złożenia Zlecenia lub złożenia go w dzień inny niż roboczy, termin realizacji jest liczony od dnia następnego. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Złożenie Zlecenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przyjęte Zlecenie przy zachowaniu zasad najwyższej staranności i świadczyć usługę bez wad.
 6.  Zamawiający zobowiązuje się odebrać wykonane Zlecenie oraz zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i w sposób uzgodniony przez Strony.

§ 3 Rodzaje usług i sposób ich świadczenia

 1. Wykonawca świadczy usługi w zakresie tłumaczeń:
  1. pisemnych:
   • przysięgłych,
   • zwykłych,
  2. ustnych, w tym: symultanicznych konsekutywnych, telefonicznych, a także przysięgłe przed organami władzy publicznej (w tym sądami, urzędami, w tym urzędem stanu cywilnego), odczytywanie aktów notarialnych etc.
 2. Wycena wykonania usługi następuje nieodpłatnie,  formatowanie tekstu, wydruk oraz nagranie na dowolny nośnik są wliczone w cenę usługi i nie powodują jej zwiększenia.
 3. W przypadku zlecenia wykonania tłumaczenia przysięgłego obliczenie pojemności tłumaczenia (liczby znaków) następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2005 r. Nr 15 poz. 131 ze zm.), zaś za jedną stronę obliczeniową przyjmuje się   1 125 znaków.
 4. W przypadku zlecenia wykonania tłumaczenia zwykłego za jedną stronę  obliczeniową uważa się 1 800 znaków.
 5. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi.
 6. W przypadku tłumaczenia przysięgłego, każdą rozpoczętą stronę i godzinę uznaje się za stronę/godzinę całą. W przypadku tłumaczeń zwykłych jednostką obliczeniową jest pół strony/godziny. Minimalną jednostką obliczeniową jest jedna pełna strona.
 7. Rozliczenie za tłumaczenia ustne odbywa się według Cennika i stawek godzinowych z tym, ze każdą rozpoczętą godzinę uznaje się za godzinę pełną.
 8. Wynagrodzenie za wykonaną usługę jest obliczane zgodnie z obowiązującym Cennikiem po wykonaniu tłumaczenia na podstawie zawartej w nim ilości znaków. Liczba stron tekstu źródłowego może być różna od ilości stron tekstu przetłumaczonego.
 9. W przypadku regularnego korzystania z usług Wykonawcy oraz w przypadku zamówienia przekraczającego jednorazowo 180 000 znaków w tekście bazowym istnieje możliwość udzielenia rabatu.
 10. Zapłata za świadczoną usługę następuje w taki sposób, że przed przystąpieniem do wykonania umowy pobierana jest zaliczka w wysokości 50% wyceny całego zamówienia. Pozostała część wynagrodzenia pobierana jest przy odbiorze usługi; warunkiem przesłania/dostarczenia/wydania tłumaczenia jest odnotowanie w kasie lub systemie księgowym wpłaty w pełnej wysokości. W przypadku stałej współpracy lub indywidualnych ustaleń istnieje możliwość zapłaty przelewem z dołu w terminie 7 dni od wystawienia faktury.  W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zaliczka nie ulega zwrotowi.
 11. Świadczenie usług odbywa się w trybach:
  1. normalnym (do czterech stron na dzień roboczy)
  2. ekspresowym (wykonanie całości usługi w dniu zlecenia jej wykonania lub ustalona z Zamawiającym liczba stron dziennie, powyżej 8 stron),
  3. pilnym (ustalona z Zamawiającym liczba stron dziennie, nie więcej niż 6 stron).
 12. Płatność tłumaczenia dokonanego w trybie ekspresowym wynosi 200% stawki podstawowej, zaś w trybie pilnym – 150% stawki podstawowej.
 13. Tłumaczenie pisemne dostarcza się w formie ustalonej z Zamawiającym (wydruk, nośnik danych np. DVD, DC, pendrive, przesłanie mailem etc).
 14. Wykonawca nie dopuszcza modyfikacji wykonanych tłumaczeń pisemnych zwykłych (tworzenie utworów zależnych) bez odrębnej zgody. W zakresie w jakim modyfikacja wpływa na tłumaczenie pozostałej części lub prawidłowość wykonania całości usługi – nie odpowiada za wady przedmiotu umowy.
 15. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumentów:
  1. Wykonawca publikuje na stronie internetowej i udostępnia w siedzibie wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 do regulaminu),
  2. Wykonawca informuje, iż konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (potwierdzenia jej warunków po przedstawieniu wyceny, terminu wykonania przez Wykonawcę) bez podania jakiejkolwiek przyczyny z tym, że w przypadku chęci zachowania ww. uprawnienia konsument przyjmuje do wiadomości, iż przystąpienie do wykonania tłumaczenia nastąpi w terminie ustalonym przez strony, jednakże nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy; w przypadku chęci otrzymania tłumaczenia wcześniej konsument traci uprawnienie do odstąpienia od umowy,
  3. aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający konsument winien poinformować Wykonawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną); w przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zwraca otrzymane od Zamawiającego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
  4. w przypadku woli przystąpienia do wykonania usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający będący konsumentem rezygnuje z możliwości odstąpienia od umowy.
 16. W przypadkach zawieranych umów (gdy Zamawiający nie jest konsumentem) w razie wykrycia wady tłumaczenia Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie do dwóch tygodni po skutecznym doręczeniu tłumaczenia. Korekta - usunięcie wad zostanie wykonane na koszt Wykonawcy niezwłocznie w najszybszym możliwym terminie.
 17. W przypadku, gdy wady usługi były wynikiem wad materiału dostarczonego przez Zamawiającego, zlecenie usunięcia wad traktowane jest jako nowe zlecenie wykonania usługi tłumaczenia i rozliczane jest na zasadach analogicznych jak pierwotne. Powyższe dotyczy także umów z konsumentami.
 18. W przypadku wykonania usługi z przeznaczeniem do publikacji (w tym jako część większej całości) Zamawiający może przesłać tekst po wykonanym składzie publikacji celem korekty – za usługę tę naliczane jest wynagrodzenie w wysokości 50% wartości usługi. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z korekty traci on prawo reklamacji.
 19. W przypadku żądania podawania przez Zamawiającego źródła tłumaczenia Wykonawca dokonuje ponownej weryfikacji tekstu po jego obróbce celem opublikowania, na zasadach analogicznych jak w ust. 18.

§ 4 Postanowienia i informacje końcowe

 1. Siedziba Wykonawcy znajduje się w Szczecinie (kod 70-465) przy  ul. Monte Cassino 9/U2, i jest on dostępny pod numerami telefonów:  +48 91 48 47 630, +48 691 49 53 49, mail: biuro@tlumaczenia.szczecin.pl. Wykonawca zarejestrowany jest w Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Szczecina pod numerem NIP 857-118-50-66. Podane dane są jednocześnie danymi do składania ewentualnych reklamacji.
 2. Przystąpienie do zawierania umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość oznacza akceptację udzielania przez Wykonawcę informacji o treści umowy, potwierdzeniu jej zawarcia oraz o informacjach, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) również przy pomocy poczty elektronicznej i środków porozumiewania się na odległość.
 3. W przypadku, gdy dostarczony do tłumaczenia materiał zawiera dane prawnie chronione, w tym informacje niejawne bądź dane osobowe, Zamawiający zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności prawnych i faktycznych umożliwiających Wykonawcy zgodne z prawem wykonanie usługi.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz odrębnymi ustaleniami Wykonawcy z Zamawiającym zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. W zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w przypadku umów zawieranych z konsumentami, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.
 6. Załączniki stanowiące integralną część regulaminu stanowią:
  1. wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  2. cennik usług (aktualny dostępny na stronie internetowe i w Siedzinie Wykonawcy) wraz z listą języków.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 

 

 Strona główna
- O firmie - Tłumacznia - Cennik - Regulamin - Zaufali nam - Kontakt - Lokalizacja